ESO Ekumeniczna Stacja Opieki Wrocław

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie

Realizacja zadania "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" finansowana jest z budżetu państwa.


Flaga i godło Polski

Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wartość finansowania stanowiące całkowitą wartość zadania wynosi w roku 2021: 900500,00 zł
22 września 2005 r weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr. 189, póz. 159 S) zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, póz.593 z późn. zm.) specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób,wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom , które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki(nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić. Mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia. W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli:
a) nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty tj. placówki służby zdrowia i systemu oświaty b) mimo skorzystania z usług świadczonych przez wymienione podmioty nadal występują okoliczności uzasadniające potrzebę w tym zakresie, i mieszczą się one w możliwościach pomocy społecznej Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przeznaczone są dla osób wskazanych w art.3 ust.1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czyli:
1. chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne) 2. upośledzonych umysłowo 3. wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZOSTAJĄ PRZYZNANE NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANEJ PRZEZ MOPS WE WROCŁAWIU. DECYZJA ADMINISTRACYJNA OKREŚLA RODZAJ, ZAKRES, OKRES, MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG I KOSZT USŁUGI ZA 1 GODZINĘ.

Koordynator programu

Justyna Słodowska
telefon: 661 477 843
email: ekumeniczna@op.pl


Zatrudnimy osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Oferujemy: 1. elastyczne godziny pracy (umowa zlecenie) 2. bezpłatne szkolenia z zakresu umiejętności pracy z osobą z niepełnosprawnościami 3. pracę blisko miejsca zamieszkania 4. zapewniamy wsparcie merytoryczne i psychologiczne każdemu członkowi naszego zespołu
Szukamy osób, które spełniają następujące wymogi:
1. Posiadają prawo do wykonywania jednego z poniżej wymienionych zawodów:
pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby z niepełnosprawnościami, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty
2. Legitymują się co najmniej półrocznym stażem pracy w jednej z następujących instytucji:
- szpitalu psychiatrycznym - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym - ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym - zakładzie rehabilitacji - innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zapraszamy do pracy w naszym zespole.
71 322 06 81 605 44 72 32      |      Email: ekumeniczna@op.pl      |       facebook       | Znajdź nas >>>