Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
Trzy siostrzane Kościoły chrześcijańskie: prawosławny, ewangelicko-augsburski oraz katolicki nawiązując do pierwotnej tradycji i pragnąc naśladować miłosiernego Chrystusa, który przyjął postać Sługi, przeszedł przez świat dobrze czyniąc wszystkim lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości, powołały Ekumeniczną Stację Opieki. Program ten jest wspólnym dziełem charytatywnym CARITAS, ELEOS oraz DIAKONII. Nawiązuje do doświadczenia pierwszych chrześcijan, jakim było poczucie braterstwa w Chrystusie, które stawało się źródłem służby dla bliźnich. Owocem tego doświadczenia jest postawa życzliwości i oddania, która objawia miłość Ojca, zwłaszcza wobec osób chorych, cierpiących, a także ubogich. Ekumeniczna Stacja Opieki wypełnia tę misję poprzez pokorną, cierpliwą, ofiarną, odpowiedzialną posługę każdemu człowiekowi, pełną miłości, szacunku i wierności dla osoby ludzkiej, zgodnie z zasadą personalizmu bez względu na narodowości, płeć, wyznanie czy światopogląd.
Celem nadrzędnym Stacji jest zapewnienie najwyższego poziomu świadczeń medycznych, pielęgniarskich oraz opiekuńczych mieszkańcom Dolnego Śląska. Do naszych priorytetów należy przygotowanie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w środowisku domowym, do samodzielnej opieki i pielęgnacji. Chcemy pomagać w kształtowaniu umiejętności w zakresie postępowania i radzenia sobie z niepełnosprawnością i chorobą, poprawiać jakość opieki, być wsparciem dla rodzin/opiekunów.
Pragniemy systematycznie doskonalić swój wizerunek, jako profesjonalnej i godnej zaufania organizacji, dla której priorytetem jest poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie naszych Pacjentów oraz Podopiecznych. Nad ich zdrowiem i przebiegiem leczenia czuwa wyjątkowy zespół pracowników medycznych, koordynatorów usług opiekuńczych, opiekunek i opiekunów, którzy swoim oddaniem, indywidualnym podejściem oraz empatią w stosunku do każdego człowieka, potrafią stworzyć idealne warunki niezbędne do prowadzenia skutecznej terapii.
Aby spełniać wymagania rynkowe oraz nieustannie podwyższać poziom jakości oferowanych usług i warunków pracy, od wielu lat działamy w oparciu o ciągle doskonalony i certyfikowany system zarządzania jakością, obecnie zgodnie z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2015.
Kierownictwo Stacji zobowiązuje się do spełnienia wymagań mających zastosowanie w działalności Stacji oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Kierownictwo Stacji deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników oraz, że polityka jest powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.
Kierownik Stacji
Robert Sitarek
Certyfikat
Załącznik do certyfikatu