Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
Kto może korzystać z opieki
Opiekę nad obłożnie i przewlekle chorymi w środowisku domowym opieramy na założeniu, że rodzina, znajomi, sąsiedzi, stanowią najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb człowieka chorego naturalne środowisko życia. Dlatego tak pomagamy, aby to naturalne środowisko maksymalnie wspierać w sprawowaniu opieki nad człowiekiem chorym, starszym, niepełnosprawnym. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich we współpracy z lekarzem POZ.
Wymagane dokumenty
  • od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (zał. nr 7 Rozp. M.Z. 06.11.2014)
  • karta oceny świadczeniobiorcy (zał. nr 3 Rozp. M.Z. 22.11.2013)
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta
  • legitymacja emeryt/rencisty, jeśli pacjent posiada
Korzystanie z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej nie wyklucza korzystania z poradni POZ, pod której opieką jest chory. Pacjenci mogą korzystać z obu form pomocy. Chory korzystający z pielęgniarskiej opieki długoterminowej nie może jednocześnie być pod opieką hospicjum domowego. Dla pacjentów ubezpieczonych pomoc świadczona jest bezpłatnie.
W ramach opieki pielęgniarskiej pacjent otrzymuje
  • świadczenia pielęgnacyjne zgodne z procesem pielęgnowania
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
Wizyty pielęgniarskie
Pielęgniarki opieki długoterminowej domowej udzielają świadczeń od poniedziałku do piątku, oraz w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy. Wizyty pielęgniarskie odbywają się we wskazanych terminach, nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Nasz zespół pielęgniarski umożliwia chorym przebywanie w warunkach domowych, zapewniając fachową, kompleksową, kompetentną i troskliwą opiekę.
Kontakt
Zespół pielęgniarek opieki długoterminowej
telefon: 605 447 232 lub 71 322 06 81
Pliki do pobrania:
file_download
Karta oceny świadczeniobiorcy (załącznik nr 3)
file_download
Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (załącznik nr 7)