Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie
Realizacja zadania "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" finansowana jest z budżetu państwa.
Flaga i Godło Polski
Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004r. Nr 64, póz. 593 z późn. zm.) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wartość finansowania stanowiące całkowitą wartość zadania wynosi w roku 2023: 869 700,00 zł
22 września 2005r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr. 189, póz. 159 S) zgodnie z art.50 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, póz.593 z późn. zm.) specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób, wynikające z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnie zamieszkującym w miejscu ich zamieszkania lub osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a najbliższa rodzina zobowiązana do takiej opieki (nawet razem zamieszkująca) nie może jej zapewnić. Mogą one być również świadczone w ośrodku wsparcia. W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli:
 • nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty tj. placówki służby zdrowia i systemu oświaty
 • mimo skorzystania z usług świadczonych przez wymienione podmioty nadal występują okoliczności uzasadniające potrzebę w tym zakresie, i mieszczą się one w możliwościach pomocy społecznej
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, przeznaczone są dla osób wskazanych w art.3 ust.1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czyli:
 • chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne)
 • upośledzonych umysłowo
 • wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ZOSTAJĄ PRZYZNANE NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANEJ PRZEZ MOPS WE WROCŁAWIU. DECYZJA ADMINISTRACYJNA OKREŚLA RODZAJ, ZAKRES, OKRES, MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG I KOSZT USŁUGI ZA 1 GODZINĘ.
Koordynator programu
Justyna Słodowska
telefon: 661 477 843
email: ekumeniczna@op.pl
Zatrudnimy osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.
Oferujemy:
 • elastyczne godziny pracy (umowa zlecenie)
 • bezpłatne szkolenia z zakresu umiejętności pracy z osobą z niepełnosprawnościami
 • pracę blisko miejsca zamieszkania
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne i psychologiczne każdemu członkowi naszego zespołu
Szukamy osób, które spełniają następujące wymogi:
 1. Posiadają prawo do wykonywania jednego z poniżej wymienionych zawodów:
  • pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby z niepełnosprawnościami, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty
 2. Legitymują się co najmniej 3-miesięcznym stażem pracy w jednej z następujących instytucji:
  • szpitalu psychiatrycznym
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
  • zakładzie rehabilitacji
  • innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Zapraszamy do pracy w naszym zespole.