ESO Ekumeniczna Stacja Opieki Wrocław

DOSTĘPNE MIEJSCA W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM)RUSZAMY WE WRZEŚNIU 2020 !

Z radością pragniemy poinformować o rozpoczęciu rekrutacji podopiecznych do projektu „Z nami wrócisz do formy – kompleksowe wsparcie, rehabilitacja oraz terapia osób starszych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Legnicy” nr RPDS.09.03.00-02-0013/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

Udział w projekcie jest bezpłatny – zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Legnica, przede wszystkim do osób 65+, choć i osoby nieco młodsze również znajdą u nas potrzebne wsparcie.

CZYM JEST DDOM I DLACZEGO JEST TAKI POMOCNY

Otworzony w Legnicy przy ul. Mickiewicza 36 Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi.

Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy darmową opiekę medyczną oraz inne świadczenia w warunkach zbliżonych do domowych, co jest wielce wygodne zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów.

Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.15

Co to oznacza? Pacjenci przyjeżdżają do nas rano (samodzielnie lub są przywiezieni przez nas/członków rodziny), spędzają na zajęciach i rehabilitacji kilka godzin, w międzyczasie korzystając ze śniadania i obiadu oraz czasu wolnego pomiędzy zajęciami, aby w godzinach popołudniowych powrócić do swoich miejsc zamieszkania.

Wszelkie świadczenia realizowane w DDOM są bezpłatne, w tym wyżywienie oraz transport (do placówki oraz z powrotem do miejsca zamieszkania).

W okresie udzielania bezpłatnych świadczeń od grudnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r. planujemy objąć wsparciem co najmniej 50 osób - mieszkańców gminy Legnica.

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Świadczenia w Nowym DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Na nowe miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:
 • posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu– zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1,
 • osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 pkt. (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2),
 • posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej

 • lub
 • są pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala),
 • zamieszkują na obszarze gminy Legnica.

NA JAKI RODZAJ OPIEKI I ŚWIADCZEŃ MOŻESZ LICZYĆ W DDOM

Nasz DDOM zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy, w bliskim otoczeniu tutejszych terenów zielonych, co umożliwia korzystanie z jego dobrodziejstw w przerwach między zajęciami. Zapewniamy opiekę jednocześnie dla 10 pacjentów – jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez nasz wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny w ramach której zapewniamy:
 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • konsultacje lekarza geriatry (lub lekarza chorób wewnętrznych/rodzinnego) oraz lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym
 • porady dietetyka
 • bezpłatne wyżywienie (2 posiłki – śniadanie oraz dwudaniowy obiad zgodnie z zaleceniami dietetyka)
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM (lub zwrot kosztów przejazdu w obu kierunkach na podstawie stawki za przebyte km)
 • badania diagnostyczne – w razie konieczności
 • konsultacje specjalistyczne (w wyjątkowych sytuacjach)
 • terapia z logopedą – w razie konieczności
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • działania edukacyjne dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
Zespół Terapeutyczny DDOM opracowuje dla każdego pacjenta Indywidualny Plan Terapii w zależności od stanu zdrowia i jego osobistych potrzeb, na podstawie którego prowadzona jest późniejsza opieka oraz zajęcia.
Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.
W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

CELE REALIZOWANE PRZEZ DDOM

Celem funkcjonowania DDOM jest zwiększenie u co najmniej 50 osób zależnych, mieszkańców gminy Legnica:
 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji oraz terapii zajęciowej
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym
Wsparciem w DDOM objęci są również opiekunowie/rodzina pacjentów, dla których przygotowano działania edukacyjne prowadzonych przez nasz Zespół Terapeutyczny w zakresu opieki, pielęgnacji, rehabilitacji osoby niesamodzielnej, wsparcia w czynnościach dnia codziennego w trakcie pobytu oraz po powrocie podopiecznego do domu.
Korzystanie ze wsparcia w DDOM nie wyklucza korzystania z poradni POZ pod której opieką jest nasz pacjent. Pacjenci mogą korzystać z obu form pomocy.

JAKICH DOKUMENTÓW WYMAGAMY

1. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej – oryginał (wzór do pobrania – załącznik nr 1) wydane przez:
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu – w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym
2. Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthela, przygotowaną przez lekarza wskazanego powyżej oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – oryginał. Kwalifikują się pacjenci z wynikiem w przedziale 40-65 punktów (wzór do pobrania – załącznik nr 2)
3. Kserokopie wypisów ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy
4. Kserokopie wyników badań dodatkowych związanych ze schorzeniem do rehabilitacji
5. Zaświadczenie lekarskie o aktualnie przyjmowanych lekach stałych i zaleceniach dietetycznych – oryginał (jeżeli dotyczy)
6. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta – do wglądu
7. Deklaracja uczestnictwa wraz z Obowiązkiem informacyjnym RODO (wzór do pobrania – załącznik nr 3 oraz RODO załącznik nr 4)

KTO FINANSUJE DZIAŁANIE DDOM – SKORO POBYT JEST BEZPŁATNY

Uruchomienie miejsc w naszym DDOM oraz realizacja świadczeń i usług w okresie realizacji projektu finansowane jest w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego Ekumenicznej Stacji Opieki.

Całkowita wartość projektu – 1 269 540,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE – 1 206 063,00 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA ORAZ KONTAKT


Bliższych informacji o Dziennym Domu Opieki Medycznej można uzyskać pod adresem:
ddom.legnica@diakonia.pl
tel. 739 977 480 lub 7399 0 7399
71 322 06 81 605 44 72 32      |      Email: ekumeniczna@op.pl      |       facebook       | Znajdź nas >>>