ESO Ekumeniczna Stacja Opieki Wrocław
Siostrzane Kościoły chrześcijańskie: prawosławny, ewangelicko-augsburski i katolicki w nawiązaniu do pierwotnej tradycji i pragnąc naśladować miłosiernego Chrystusa, który przyjął postać Sługi, przeszedł przez świat dobrze czyniąc wszystkim lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości, powołały Ekumeniczną Stację Opieki. Program ten stanowi wspólne dzieło charytatywne Caritas, Eleos i Diakonii. Nawiązuje do doświadczenia pierwszych chrześcijan, jakim było poczucie braterstwa w Chrystusie, które stawało się źródłem służby bliźnim. Owocem tego doświadczenia jest postawa życzliwości i oddania, która objawia miłość Ojca, zwłaszcza wobec chorych, cierpiących i ubogich. Ekumeniczna Stacja Opieki wypełnia tę misję poprzez pokorną, cierpliwą, ofiarną i odpowiedzialną posługę każdemu człowiekowi, pełną miłości, szacunku i wierności dla osoby ludzkiej, zgodnie z zasadą personalizmu bez względu na narodowości, płeć, wyznanie czy światopogląd.

Celem nadrzędnym Stacji jest zapewnienie na najwyższym poziomie świadczeń medyczno - pielęgniarskich w środowisku domowym Pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością i chorobą.

Pragniemy systematycznie doskonalić swój wizerunek, jako profesjonalnej i godnej zaufania organizacji, dla którego priorytetem jest poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie naszych Pacjentów. Nad zdrowiem i przebiegiem leczenia Pacjentów czuwa wyjątkowy zespół pracowników medycznych, którzy swoim oddaniem, indywidualnym podejściem oraz empatią w stosunku do każdego Pacjenta, potrafią stworzyć idealne warunki niezbędne do prowadzenia skutecznej terapii.

Aby spełniać wymagania rynkowe oraz nieustannie podwyższać poziom jakości oferowanych usług i warunków pracy, działamy w oparciu o wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, obecnie zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015.

Kierownictwo Stacji zobowiązuje się do spełnienia wymagań mających zastosowanie w działalności Stacji oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Kierownictwo Stacji deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników oraz, że polityka jest powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Kierownik Stacji
Robert Sitarek71 322 06 81 605 44 72 32      |      Email: ekumeniczna@op.pl      |       facebook       | Znajdź nas >>>