Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
Logo Ekumenicznej Stacji Opieki
menu
Wysoki kontrast
Zdjęcie nagłówek
Fundusze europejskie
DOSTĘPNE MIEJSCA W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM)
Ruszamy we wrześniu 2020!
Z radością pragniemy poinformować o rozpoczęciu rekrutacji podopiecznych do projektu "Z nami wrócisz do formy - kompleksowe wsparcie, rehabilitacja oraz terapia osób starszych w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Legnicy" nr RPDS.09.03.00-02-0013/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy celowej budżetu państwa.
Udział w projekcie jest bezpłatny - zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów.
Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Legnica, przede wszystkim do osób 65+, choć i osoby nieco młodsze również znajdą u nas potrzebne wsparcie.
Czym jest DDOM i dlaczego jest taki pomocny
Otworzony w Legnicy przy ul. Mickiewicza 36 Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) jest wygodną formą kompleksowej rehabilitacji i opieki nad osobami zależnymi. Został stworzony z myślą o pacjentach, którzy chcą wrócić do samodzielności, a którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości szybkiej i efektywnej rehabilitacji, stymulacji procesów poznawczych, aktywizacji psychofizycznej oraz ograniczony dostęp do badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich. W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniamy darmową opiekę medyczną oraz inne świadczenia w warunkach zbliżonych do domowych, co jest wielce wygodne zarówno dla pacjentów jak i ich rodzin/opiekunów.
Pobyt oraz zajęcia w DDOM prowadzone są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.15
Co to oznacza? Pacjenci przyjeżdżają do nas rano (samodzielnie lub są przywiezieni przez nas/członków rodziny), spędzają na zajęciach i rehabilitacji kilka godzin, w międzyczasie korzystając ze śniadania i obiadu oraz czasu wolnego pomiędzy zajęciami, aby w godzinach popołudniowych powrócić do swoich miejsc zamieszkania.
Wszelkie świadczenia realizowane w DDOM są bezpłatne, w tym wyżywienie oraz transport (do placówki oraz z powrotem do miejsca zamieszkania).
W okresie udzielania bezpłatnych świadczeń od grudnia 2020r. do 31 lipca 2022r. planujemy objąć wsparciem co najmniej 50 osób - mieszkańców gminy Legnica.
Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Świadczenia w Nowym DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym.
Na nowe miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:
 • posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu - zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1
 • osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 pkt. (weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego - załącznik nr 2)
 • posiadają prawa do - świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • lub
 • są pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium leczenia szpitalnego weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala)
 • zamieszkują na obszarze gminy Legnica
Na jaki rodzaj opieki i świadczeń możesz liczyć w DDOM
Nasz DDOM zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy, w bliskim otoczeniu tutejszych terenów zielonych, co umożliwia korzystanie z jego dobrodziejstw w przerwach między zajęciami. Zapewniamy opiekę jednocześnie dla 10 pacjentów -jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez nasz wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny w ramach której zapewniamy:
 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • konsultacje lekarza geriatry (lub lekarza chorób wewnętrznych/rodzinnego) oraz lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • zajęcia w grupie z psychologiem i terapeutą zajęciowym
 • porady dietetyka
 • bezpłatne wyżywienie (2 posiłki - śniadanie oraz dwudaniowy obiad zgodnie z zaleceniami dietetyka)
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM (lub zwrot kosztów przejazdu w obu kierunkach na podstawie stawki za przebyte km)
 • badania diagnostyczne - w razie konieczności
 • konsultacje specjalistyczne (w wyjątkowych sytuacjach)
 • terapia z logopedą - w razie konieczności
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • działania edukacyjne dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
Zespół Terapeutyczny DDOM opracowuje dla każdego pacjenta Indywidualny Plan Terapii w zależności od stanu zdrowia i jego osobistych potrzeb, na podstawie którego prowadzona jest późniejsza opieka oraz zajęcia. Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych. W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godzin dziennie.
Cele realizowane przez DDOM
Celem funkcjonowania DDOM jest zwiększenie u co najmniej 50 osób zależnych, mieszkańców gminy Legnica:
 • samodzielności życiowej w zakresie codziennych czynności dotyczących samopielęgnacji i samoopieki
 • poprawy stanu zdrowia dzięki rehabilitacji oraz terapii zajęciowej
 • poprawa jakości i poziomu życia, aktywności życiowej i społecznej oraz godnego starzenia się
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych
 • rozwój sektora usług zbliżonych do domowych
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym
Wsparciem w DDOM objęci są również opiekunowie/rodzina pacjentów, dla których przygotowano działania edukacyjne prowadzonych przez nasz Zespół Terapeutyczny w zakresu opieki, pielęgnacji, rehabilitacji osoby niesamodzielnej, wsparcia w czynnościach dnia codziennego w trakcie pobytu oraz po powrocie podopiecznego do domu. Korzystanie ze wsparcia w DDOM nie wyklucza korzystania z poradni POZ pod której opieką jest nasz pacjent. Pacjenci mogą korzystać z obu form pomocy.
Jakich dokumentów wymagamy
 1. Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej - oryginał (wzór do pobrania - załącznik nr 1) wydane przez:
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
  • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu - w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym
 2. Kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthela, przygotowaną przez lekarza wskazanego powyżej oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego - oryginał. Kwalifikują się pacjenci z wynikiem w przedziale 40 - 65 punktów (wzór do pobrania - załącznik nr 2)
 3. Kserokopie wypisów ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy
 4. Kserokopie wyników badań dodatkowych związanych ze schorzeniem do rehabilitacji
 5. Zaświadczenie lekarskie o aktualnie przyjmowanych lekach stałych i zaleceniach dietetycznych - oryginał (jeżeli dotyczy)
 6. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pacjenta - do wglądu
 7. Deklaracja uczestnictwa wraz z Obowiązkiem informacyjnym RODO (wzór do pobrania - załącznik nr 3 oraz RODO załącznik nr 4)
Kto finansuje działanie DDOM - skoro pobyt jest bezpłatny
Uruchomienie miejsc w naszym DDOM oraz realizacja świadczeń i usług w okresie realizacji projektu finansowane jest w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz wkładu własnego Ekumenicznej Stacji Opieki.
Całkowita wartość projektu - 1 269 540,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE - 1 206 063,00 zł
Kontakt
Dzienny Dom Opieki Medycznej
telefon: 739 977 480 lub 739 907 399
email: ddom.legnica@diakonia.pl
Pliki do pobrania:
file_download
Skierowanie do DDOM (załącznik nr 1)
file_download
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM (załącznik nr 2)
file_download
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3)
file_download
Obowiązek informacyjny RODO (załącznik nr 4)